Centrum Edukacji Obywatelskiej od kilku lat wspiera szkoły organizujące wolontariat uczniowski. W tym roku rozpoczęliśmy pogłębioną współpracę z 28 warszawskimi placówkami oświatowymi w ramach projektu „Kto na ochotnika. Szkolne programy wolontariatu” (www.ochotnicy.ceo.org.pl), który jest elementem dużego miejskiego programu „Ochotnicy warszawscy” realizowanego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. W programie inspirujemy młodych ludzi w wieku szkolnym (12-18 lat) do podejmowania - w ramach szkoły - wolontariatu tak na rzecz rówieśników i społeczności szkolnej, jak i na rzecz lokalnej społeczności i lokalnych organizacji i instytucji.

Z dotychczasowej diagnozy wynika, że zarówno szkoły, jak i zewnętrzne instytucje (publiczne i pozarządowe) nieczęsto decydują się na współpracę w zakresie wolontariatu. Spowodowane jest to zapewne różnymi czynnikami: obawami związanymi z niepełnoletnością wolontariuszy, nieprzygotowaniem pracowników do pracy z młodzieżą, nieznajomością kwestii formalnych związanych z opieką nad uczniami, brakiem systematycznej lub akcyjnej propozycji na wolontariat dla młodych ludzi w instytucjach zewnętrznych, brakiem pomysł w ogóle na wolontariat w naszych instytucjach itp. Współpracując od roku intensywnie z 28 placówkami szkolnymi widzimy ich gotowość do realizacji działań poza szkołą - dlatego zależy nam na współpracy z już działającymi, ale też potencjalnymi organizatorami wolontariatu, by – odpowiadając na potrzeby obu stron – tworzyć warunki do rozwijania szkolnego wolontariatu poza szkołą.

W imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprosiliśmy (i wciąż dopraszamy) szkoły i różne warszawskie instytucje i organizacje do współpracy w zakresie rozwijania wolontariatu młodzieżowego/szkolnego poza szkołą, która objęłaby:

  • spotkanie 8 listopada 2017 r. w Warsztacie Warszawskim (10:30-13:30) przedstawicieli 3 typów instytucji: 1) biblioteki publicznej; 2) organizacji lub instytucji nastawionej na rozwój lokalnej społeczności i jej wspieranie (miejskie centra aktywności lokalnej, domy sąsiedzkie, lokalne NGO, ośrodki pomocy społecznej, świetlice środowiskowe itp.); 3) lokalnych instytucji kultury, instytucji organizujących lokalne akcje kulturalne lub edukacyjne;
  • współorganizację dwugodzinnych wizyt studyjnych dla grupy nauczycieli i młodzieżowych liderów wolontariatu (do 10-15 osób), by zachęcić ich do współpracy z zainteresowaną placówką (1 wizyta w 1 placówce w okresie listopad- grudzień 2017);
  • wspólne wypracowanie programu wolontariatu w zainteresowanych placówkach (na podstawie opracowanego i skonsultowanego z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy ramowego programu wolontariatu).

W ramach współpracy – podczas listopadowego spotkania, ale także indywidualnych rozmów z osobami odpowiedzialnymi za rozwijanie wolontariatu – chcemy nie tylko porozmawiać o dobrych praktykach angażowania młodych czy zrozumiałych wątpliwościach, ale także porozmawiać o doświadczeniach, i o potrzebach, by wspólnie szukać dobrych rozwiązań organizacyjnych upowszechniających wolontariat młodziezowy poza szkołą i zachęcać do włączania się uczniów w działania loklanych organizacji i instytucji.
w ich rozwój.

Jesteśmy też – w kolejnych krokach - gotowi do indywidualnego wspierania instytucji w wypracowywaniu programu wolontariatu młodzieżowego, który pomagałby rozwijać placówkę pod kątem potrzeb młodych ludzi czy grup szkolnych.
Zależy nam na współpracy zarówno z instytucjami doświadczonymi w zakresie wolontariatu młodzieżowego z młodzieżą (śledzimy np. aktywne poczyna bibliotek rozwijających wolontariat czy domów sąsiedzkich), jak i tymi, które nie mają jeszcze w tym zakresie żadnych doświadczeń, a widzą w tym obszar do rozwoju.

Zachęcamy z jednej strony zainteresowne instytucjie i organizacje, z drugiej - szkoły do nawiązywania z nami współpracy, by wspólnie rozwijać i upowszechniać wolontariat wśród najmłodszych.  W listopadzie planujemy spotkanie robocze poświęcone tym obszarom współpracy.

W sprawie szczegółów proszę kontaktować się bezpośrednio z Sylwią Żmijewską-Kwiręg (sylwia.zmijewska-kwireg@ceo.org.pl; wolontariat@ceo.org.pl, tel. (22) 659 62 05, w. 109).

Opr. Zespół "Kto na ochotnika"