Dzięki programowi "Kto na ochotnika? Szkolne programy wolontariatu" wypracowaliśmy narzędzia, które pomagają szkołom zaplanować i zrealizować wolontariat uczniowski na rzecz rówieśników, szkoły oraz lokalnego środowiska.  

W nowym roku szkolnym 2017/2018 chcemy zachęcić wszystkie szkoły - nie tylko warszawskie - do rozwijania różnych form wolontariatu wśród uczniów oraz włączenia go do programu wychowawczo-profilaktycznego jako jednej ze strategii.

Planując zadania szkoły nie można zapomnieć o jej zadaniach profilaktyczno-wychowawczych. Wolontariat,  jako  okazja  do  zaangażowania na rzecz innych,  może  być  jedną ze strategii wspierających procesy nakierowane na zmiany w funkcjonowaniu uczniów i społeczności szkolnej. To właśnie szkoła może być miejscem, które pomaga uczniom i uczennicom zdobywać doświadczenia wolontariackie zgodne z ich zainteresowaniami i w lokalnym środowisku, uczy dostrzegać płynące z niego wartości, a jednocześnie uwrażliwia na to, że działania na rzecz innych powinny uwzględniać rzeczywiste potrzeby grupy, której chcemy pomóc.

Warto podkreślić, że wolontariat szkolny jest taką formą działania, która może być zarówno elementem profilaktyki uniwersalnej, czyli takiej, która kierowana jest do tych wszystkich osób, które nie wykazują żadnych dysfunkcji w rozwoju lub zachowaniu, ale w ich otoczeniu występują czynniki ryzyka i dlatego należy wyposażyć ich w umiejętności skutecznego przeciwstawiania się niebezpieczeństwom oraz dbania o własne zdrowie i życie, jak i działania wychowawczego, nakierowanego na ogólny rozwój uczniów i jego kompetencji intrapsychicznych i interpersonalnych, budowanie więzi społecznych w szkole i poza nią oraz kształtowanie w środowisku norm i reguł sprzyjających dobremu i bezpiecznemu funkcjonowaniu ucznia w szkole.

Informacje o tym, jak przygotować program profilatyczno-wychowawczy znajdziecie na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy wyciąg z tej publikacji z najważniejszymi informacjami.

Zachęcamy także do lektury publikacji "Wolontariat szkolny", której autor wskazuje na relację między profilaktyką a wolontariatem - pisaliśmy już o niej na naszej stronie.

Tymczasem jak sprawić, by wolontariat stał się skuteczną strategią profilaktyczną? Jak go zorganizować w szkole?  Polecamy materiały wypracowane w programie "Kto na ochotnika. Szkolne programy wolontariatu":

  • plakaty organizacyjne (kalendarz, harmonogram, plakat informacyjny i kodeks);
  • indywidualne i zespołowe karty pracy wolontariusza (m.in. Kodeks wolontariusza i wolontariuszki; Jak wspólnie stworzyć kontrakt?; Dlaczego jestem/chcę zostać wolontairuszem/wolontariuszką?; Co nas łączy? - karta diagnozy wspólnych celów; Indywidualna karta działania; Zespołowa karta działania; Techniki przydatne do oceny działania);
  • publikacja w której znajdziecie ciekawe refleksje, ważne informacje oraz praktyczne narzędzia do pracy z uczniami-wolontariuszami.

Polecamy także dobre praktyki warszawskie.

 

Opr. Zespół "Kto na ochotnika"
Fot. (w zajawce) - Tomasz Kwiręg
Fot. w tekście: CEO
Źródło infografiki: www.ore.edu.pl