Odpowiadając na oczekiwania dyrektorów i nauczycieli uczestniczących w Programie WARS i SAWA Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy zainicjowało nowe działanie programowe, polegające na obejmowaniu warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych swoistym „patronatem” instytucji lub organizacji pozarządowych. Centrum Edukacji Obywatelskiej jest jednym z patronów, wspierającym rozój uczniów w zakresie kompetencji społeczno-obywatelskich.

Podstawowym celem koncepcji „patronatów” jest wzmacnianie współpracy szkół z certyfikatem programu WARS i SAWA z instytucjami, poprzez wykorzystanie ich potencjału dla rozwoju uczniów i ich nauczycieli. Koncepcja programu WARS i SAWA bliżej…Społeczności, Nauki i Sztuki, czyli SeNS wspierania uzdolnionych, dedykowanego szkołom uczestniczącym w Programie WARS i SAWA, umożliwia uzyskanie rocznego (w pilotażu II semestr r. szk. 2017/18) patronatu instytucji lub organizacji pozarządowej.

Oferta patronacka stwarza możliwość zaangażowania w niestandardowe aktywności zarówno uczniów jaki i ich nauczycieli. Partnerzy są również gotowi, po ukończeniu rocznego cyklu szkolnego, do pracy z pojedynczymi uczniami, których zainteresowania i pasje związane są z profilem instytucji. Pilotaż SeNS finansowany jest z budżetu m.st. Warszawy. Pierwsza, pilotażowa oferta patronatów dla szkół z sieci WiS przygotowana została przez trzy instytucje:  Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Nauki Kopernik i Zachętę.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Warunki do spełnienia przez szkołę:

- przed uzyskaniem patronatu:

  1. bezterminowy Certyfikat WARS i SAWA, zaktualizowany aneksem (do 30 XI);
  2. przeprowadzenie w szkole analizy ofert patronackich pod kątem zainteresowań uczniów
    i dotychczasowych aktywności programowych (np. realizacja innych projektów finansowanych ze środków miasta i zewnętrznych);
  3. wspólny wybór oferty - jedna szkoła wybiera jedną ścieżkę;
  4. wypełnienie formularza zgłoszeniowego do określonej ścieżki programu SeNS;

- po uzyskaniu patronatu:

  1. wypełnienie deklaracji udziału w programie;
  2. upowszechnianie informacji o uzyskanym patronacie w środowisku lokalnym;
  3. aktywne uczestnictwo w realizacji oferty prowadzonej przez patrona;
  4. prowadzenie dokumentacji dotyczącej udziału grup uczniowskich (karty wycieczki);

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi ścieżkami ofert patronackich (w załącznikach). Zgłoszenie przyjmowane są od 6 do 18 listopada poprzez formularz opublikowany 6 listopa na stronie Biura Edukacji.

Źródło: Strona Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

 

X